Cursos Online – ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
Aedes Formació
Tel. 972 20 30 20 - 620 74 90 41
Segueix-nos:
Top
formació a empreses

Cursos Online – ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

  /  Cursos online  /  Cursos Online – ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Cursos Online – ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

€0
Categories:
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ a aedes Girona

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Actitud emprendedora y oportunidades de negocio – 40h

Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección – 80h

Análisis contable – 80h

Análisis contable y financiero – 50h

Análisis de productos y servicios de financiación – 50h

Análisis de productos y servicios de Inversión – 50h

Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo – 40h

Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago – 60h

Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos – 30h

Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad presupuestaria – 30h

Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales – 50h

Aplicaciones informáticas de contabilidad – 30h

Aplicaciones informáticas de gestión comercial – 40h

Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo – 50h

Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos – 30h

Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información – 30h

Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos – 60h

Asesoramiento de productos y servicios de seguros y reaseguros – 90h

Asistencia y gestión administrativa al contribuyente de la documentación tributaria – 70h

Atención al cliente en el proceso comercial – 40h

Atención al cliente y tratamiento de consultas de servicios financieros  – 70h

Auditoría de las áreas de la empresa – 70h

Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social – 30h

Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas  – 90h

Comunicación efectiva y trabajo en equipo – 60h

Comunicación en las relaciones profesionales – 50h

Comunicación interna – 10h

Comunicación oral y escrita en la empresa – 70h

Contabilidad financiera – 80h

Contabilidad previsional – 40h

Contratación de Personal – 40h

Contratación laboral – 60h

Control de Gestión – 40h

Control de la gestión de pólizas y siniestros – 30h

Coordinación de Equipos de Trabajo – 20h

Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas  – 90h

Dirección de Marketing y Ventas – 80h

Dirección de recursos humanos – 80h

Dirección financiera – 80h

Elaboración de documentación socio-profesional – 30h

Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones informáticas – 40h

Estructuras organizativas – 40h

Finanzas para no financieros – 80h

Gestión administrativa de los procedimientos sancionador y de revisión – 60h

Gestión administrativa del proceso comercial – 80h

Gestión administrativa para el asesoramiento de productos de activo  – 70h

Gestión administrativa para el asesoramiento de productos y servicios financieros de pasivo – 80h

Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático – 60h

Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial – 90h

Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa – 30h

Gestión auxiliar de personal – 90h

Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático – 60h

Gestión censal, notificación de actos y emisión de documentos de gestión tributaria – 60h

“Gestión comercial de productos y servicios financieros y los canales complementarios” – 50h

Gestión contable – 90h

“Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas” – 60h

Gestión de acciones comerciales en el ámbito de seguros y reaseguros – 40h

Gestión de archivos – 60h

Gestión de la documentación de constitución y de contratación de la empresa – 80h

Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios  –  60h

Gestión del cambio                 – 10h

Gestión del tiempo, recursos e instalaciones – 30h

Gestión fiscal – 90h

Gestión operativa de tesorería – 90h

“Gestión y análisis contable de las operaciones económico-financieras” – 70h

Gestión y control administrativo de las operaciones de caja  – 50h

Gestión y control del presupuesto de tesorería – 40h

Gestión y coordinación de los canales de distribución de seguros – 40h

Gestión y Planificación de los Recursos Humanos – 40h

Grabación de datos – 90h

Herramientas teconológicas de RR.HH.                 – 20h

Implantación y control de un sistema contable informatizado – 60h

Información y atención tributaria al contribuyente – 50h

Interacciones orales en el entorno empresarial – 50h

Interpretación de las actividades orales y escritas de asistencia a la dirección en lengua inglesa – 30h

La contratación y la extinción del contrato – 40h

Lengua extranjera profesional distinta del inglés para la asistencia a la dirección (Alemán) – 80h

Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros – 90h

Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente – 90h

Ley orgánica de protección de datos de carácter personal. Avanzado – 80h

Management Skills – 80h

Marco organizativo y normativo de las administraciones públicas y de la unión europea                – 70h

Marketing y plan de negocio de la microempresa  – 40h

Motivación de personal – 40h

Obtención de información de trascendencia tributaria del contribuyente – 90h

Organización de reuniones y eventos – 60h

Organización de viajes nacionales e internacionales – 30h

Organización empresarial y de recursos humanos – 30h

Organización y operaciones con hojas de cálculo y técnicas de representación gráfica de documentos – 40h

Plan de empresa – 80h

Plan General de Contabilidad – 90h

Planificación de la auditoria – 50h

Procedimiento de gestión de los tributos – 90h

Procedimiento de recaudación e inspección de los tributos – 90h

Procesadores de textos y presentaciones de información básicos – 60h

Protocolo – 80h

Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa – 40h

“Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas” – 60h

Recopilación y tratamiento de la información con procesadores de texto – 60h

Responsabilidad Social Corporativa – 40h

Retribución de personal – 40h

Retribuciones salariales, cotización y recaudación – 90h

Selección de Personal – 40h

Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo electrónico – 30h

Sistemas de archivo y clasificación de documentos – 30h

Suscripción de riesgos y emisión de pólizas – 40h

Técnicas de recepción y comunicación – 90h

Tramitación de siniestros en entidades de seguros y reaseguros. – 50h

Transmisión de información por medios convencionales e informáticos. – 40h

Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo – 50h

Tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes de servicios financieros – 50h

Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y almacenamiento de datos – 90h

informació complementaria

Descomptes

Opció de pagament fraccionat
Si has sigut alumne us apliquem un 10% de descompte al preu acumulat (descomptes no acumulables)
En cas de fer 2 o més cursos a la vegada, s’aplicarà un 20% de descompte a partir del 2n curs, sempre i quan siguin d’import igual o similar. (descomptes no acumulables).
Consulta els descomptes especials.

Horaris Adaptables

En cas que l’horari no s’adaptés a les teves necessitats, contacta’ns per veure les diferents possibilitats.

Curs bonificable per a treballadors en règim general de seguretat social

Què és la formació bonificada?
La formació bonificada consisteix en que totes aquelles empreses amb treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Socials, tenen un crèdit el qual es pot destinar exclusivament a la formació dels seus treballadors.
Així doncs, totes aquestes empreses disposen d’un crèdit (com a mínim de 420€ anuals). Aquest crèdit dependrà de la plantilla mitja que hagi tingut l’empresa durant l’any anterior.

Aedes és empresa organitzadora i per tant pot realitzar la gestió d’aquesta bonificació, tenint en compte que, aquest Fons, està gestionat per la “Fundación Estatal para la Formación en el Empleo”. A Aedes realitzem la gestió de la bonificació de forma totalment gratuïta.

Què es necessita?
Per poder realitzar una formació bonificada, l’únic que es necessita, és tenir com a mínim un treballador afiliat a la Seguretat Social i no haver gastat el crèdit.
El crèdit assignat és anual i si a dia 31 de desembre el crèdit que no s’ha utilitzat i no s’ha notificat que es vol reservar el crèdit aquest és perd. A dia 1 de gener es torna a tenir un nou crèdit, que variarà en funció als treballadors i a la quantitat aportada en concepte de formació.
.
Com es tramita?
Per fer aquesta tramitació de la formació bonificada, l’empresa ha de signar els contractes d’adhesió, a on s’aporten les dades de l’empresa i també la fitxa d’inscripció del/s treballador/s que fan el curs. La tramitació l’ha de realitzar una empresa que estigui registrada a la “Fundación Estatla para la Formación en el Empleo” com per exemple ho som a Aedes Girona.
D’aquesta manera l’empresa nosaltres ens encarreguem de fer tots els tràmits: donar d’alta a l’aplicatiu el curs, preparació de la documentació, entrar les dades dels participants i costos i notificar la finalització d’aquest, en tenir l’expedient tancat enviem tot l’expedient de bonificació a l’empresa per tal de que es descompti en el TC corresponent l’import a bonificar.

Com s’executa?
L’empresa gestora, un cop s’ha realitzat la formació i el pagament de la factura corresponent, enviarà la documentació necessària a l’empresa (o a la seva gestoria en cas de que l’empresa així ho desitgi), per tal de que aquesta, es pugui beneficiar d’aquest import mitjançant el model TC1, Seguretat Social.

*Tots els cursos del nostre centre són bonificables.

DEMANAR MÉS INFORMACIÓ